Um RST Net

Sérhæft þjónustufyrirtæki í orkuiðnaði

RST Net veitir sérhæfða þjónustu sem tengist raf- og vélbúnaði í orkuiðnaði, þ.e. orkuverum, flutnings- og dreifikerfum auk stóriðju og í iðjuverum. RST Net tekur að sér hluta eða alla framkvæmd á uppsetningu á nýjum raf- og vélbúnaði í orkuiðnaði með traustum samstarfsaðilum. Fyrirtækið býður upp á mælingar og prófanir með sérhæfðum tækjabúnaði og veitir ráðgjöf um aðgerðir og lausnir til að auka rekstraröryggi, bæta nýtingu búnaðar og auka gæði raforkunotkunar.

RST Net hannar, smíðar og framleiðir búnað sérsniðinn fyrir raforkudreifingu, orku- og iðjuver auk umboðssölu á sérhæfðum búnaði, varahlutum og efni fyrir orkuver, flutnings- og dreifikerfi. Starfsemin fer fram í sérhönnuðu húsnæði fyrir fyrirtækið að Álfhellu 6 í Hafnarfirði.

Saga fyrirtækisins

RST Net ehf var stofnað þann 8. janúar 1998 af Þórarni Kristjáni Ólafssyni raforkuverkfræðingi og Arnhildi Ásdísi Kolbeins viðskiptafræðingi. Við stofnun félagsins var tilgangur þess að veita sérhæfða þjónustu í raforkuiðnaði, rafverktaka og hliðstæða starfsemi ásamt því að bjóða upp á varahlutaþjónustu fyrir orkufyrirtæki og sérhæfða ráðgjöf við þau. Til að byrja með sinnti fyrirtækið viðhalds- og viðgerðarþjónustu á raforkubúnaði fyrir Rarik. Þar var um að ræða dreifi- og aflspenna, aflrofa, almennt viðhald tengivirkja og rekstrarverkefni fyrir Kjósarveitu, ásamt öðrum verkefnum.

Fljótlega færðust meginverkefni fyrirtækisins í auknum mæli yfir í verktöku í stærri framkvæmdaverkefnum. Ber þar helst að nefna uppsetningu á raforkubúnaði fyrir Sultartangavirkjun 1999 auk uppsetningu á öllum rafbúnaði og niðursetningu á öllum vélbúnaði í Vatnsfellsvirkjun 2000-2002. Með aðkomu RST Nets að Vatnsfellsvirkjun varð sú meginbreyting í starfsemi fyrirtækisins að í stað þess að vera einungis í verkefnum á rafmagnssviði, bættist nú við öflugur hópur vélfræðinga, vélvirkja, suðumanna og annarra málmiðnaðarmanna, ásamt þeim tækjabúnaði sem til þurfti til að takast á við verkefnið. Í dag er fyrirtækið því jafnhæft til að taka að sér verkefni á sviði málmiðnaðar og rafiðnaðar. Á síðari árum hafa verkefni fyrir álverin þrjú aukist mjög og eru þau í dag stórir viðskipavinir RST Nets. Þar er um að ræða verkefni á öllum sviðum fyrirtækisins. Markhópurinn er eftir sem áður óbreyttur, þ.e. raforkuiðnaðurinn og stærri raforkunotendur.

Árið 2012 hóf fyrirtækið hönnun og undirbúning að dreifispennastöðvaframleiðslu á bilinu 50 kVA – 315 kVA og seldi fyrstu eintökin í árslok 2014.  Á vormánuðum 2017 gekk fyrirtækið frá fjögurra ára samningi við Rarik ohf að undangengnu útboði um framleiðslu á öllum dreifispennistöðvum fyrir þá af stærðinni 50 kVA, 100 kVA og 200 kVA. 

Aðstaða og tækjabúnaður

Starfsemi RST Nets fer fram í nýju sérhönnuðu húsnæði við Álfhellu 6, Hafnarfirði. Húsnæðið er meðal annars sérhannað fyrir upptekt á aflspennum, lofthæð er mikil og í húsnæðinu er nýr brúkrani með allt að 60 tonna lyftigetu.

Fyrirtækið hefur mikið af sérhæfðum tækja- og mælibúnaði m.a. 5 olíuhreinsitæki af mismunandi stærðum og gerðum, þ.m.t. nýtt og fullkomið Micafluid tæki sem hefur meiri afkastagetu en nokkuð annað olíuhreinistæki á landinu.

Starfsfólk RST Nets

Hjá fyrirtækinu starfar í dag u.þ.b. 30 manna fjölbreyttur hópur sérfræðinga á sviði raf- og vélbúnaðar. Hjá fyrirtækinu starfa verkfræðingar, tæknifræðingar, vélfræðingar og rafvirkjar. Innan veggja fyrirtækisins hefur safnast upp sérþekking á ástandsmati, bilanagreiningu og viðhaldi á háspennubúnaði. Þess vegna hefur fyrirtækið einnig lagt mikla áherslu á endur- og símenntun starfsmanna í þeim tilgangi að geta betur tekist á við sérhæfð verkefni á raforkusviði. Þar má sérstaklega nefna umboðs- og þjónustusamning fyrir þýska fyrirtækið Maschinenfabrik Reinhausen en starfsmenn RST Nets hafa sérhæft sig í upptöku þrepaskipta frá Maschinenfabrik Reinhausen, auk þess sem ýmis önnur efnissala tengist umboðinu.

Gæði, öryggi og umhverfismál

Markmið fyrirtækisins er að vera fremst á sviði sérhæfðrar þjónustu og verktöku fyrir orkufyrirtæki og stærri raforkunotendur á Íslandi. RST Net leggur mikið upp úr öruggu starfsumhverfi og  forðast að skaða umhverfi og samfélag. Lögð er áhersla á virka gæðastjórnun og eftirlit. Hjá RST Neti er starfað eftir öryggis- og gæðakerfi.

Jafnréttisstefna

RST Net ehf stuðlar að jafnrétti og vinnur samkvæmt eftirfarandi jafnréttisáætlun.

Samkvæmt 18. grein laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, ber atvinnurekendum að vinna markvisst að því að jafna stöðu kynjanna innan fyrirtækja. Í áætluninni skal samkvæmt lögum að fjalla um launajafnrétti, laus störf, starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun, samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífs, kynbundið ofbeldi, kynbundna áreitni og kynferðislega áreitni.

Fyrirtækið leggur metnað sinn í að gæta jafnréttis milli starfsmanna fyrirtækisins með því að hafa eftirfarandi atriði að leiðarljósi.

  • Karlar og konur skulu hafa sömu laun og sömu kjör fyrir sambærileg störf.
  • RST Net leitast við að jafna hlutfall kynja innan fyrirtækisins við nýráðningar og tilfærslur í starfi.
  • RST Net leitast við að jafna hlut kynjanna í ábyrgðar- og stjórnunarstöðum.
  • Störf og verkefni skulu skipulögð þannig að starfsmenn geti sem best samræmt starfs- og fjölskylduábyrgð.
  • Allir starfsmenn skulu hafa jafna möguleika óháð kyni til endurmenntunar, símenntunar og þeirrar starfsþjálfunar sem þeir þarfnast til að auka færni sína í starfi.
  • Einelti, fordómar og kynbundin eða kynferðisleg áreitni eða ofbeldi er ekki liðið innan fyrirtækisins.
  • Engin störf skulu flokkuð sem kvenna- eða karlastörf.

Framkvæmdastjóri og stjórn fyrirtækisins bera ábyrgð á framgangi jafnréttismála innan fyrirtækisins og hafa umsjón með árlegri endurskoðun jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlunar. Framkvæmd aðgerðaráætlunar er á ábyrgð stjórnenda. Stefna samþykkt í Hafnarfirði 08.02.2019