Háspennustrengir

N2XS(FL)2Y (26/45 kV)

YXC8VZ2V-R (26/45 kV)

N2XS(FL)2Y (40/69 kV)